"အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဖြောင့်မတ် တည်ကြည်မှု" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဂတိလ်ိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြားခဲ့သည့် အမှာစကားအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

  • Tue, 25 June 2019

"အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဖြောင့်မတ် တည်ကြည်မှု" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဂတိလ်ိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြားခဲ့သည့် အမှာစကားအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။


၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်