အဂတိပယ်ခွာ ပြည်သာယာ

  • Wed, 23 February 2022

ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး

    ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးသည် နိုင်ငံတော်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ အေးချမ်းသာယာမှုနှင့်သုခကို ရရှိစေရန်အတွက် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်၌ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှစ၍ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေး လိုအပ်ချက်အပေါ် နိုင်ငံအများစုက အသိအမှတ်ပြု လုပ်ဆောင်လာကြသည်။ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးကို အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြပြီး ၎င်းအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်အားလုံးသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသည့်ကဏ္ဍများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမှု၏ ဆိုးကျိုးများသည် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ညံ့ဖျင်းသောအုပ်ချုပ်မှုနှင့် သော်လည်းကောင်း ဆက်စပ်တည်မှီလျက်ရှိပါသည်။

စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီ

    အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးသည် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေခြင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖြစ်ထွန်းလာစေခြင်း၊ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မျှတသောယှဉ်ပြိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းတို့ကို ဟန်ချက်ညီစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမှု၏ သဘောသဘာဝနှင့် သက်ရောက်မှုများမှာ နိုင်ငံများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအတွက် အချိုးညီစွာ အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းအရင်းများမှာ အားနည်းချက်ရှိသော အစိုးရအဖွဲ့နှင့်မူဝါဒများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အားနည်းချက်များ၊  တရားစီရင်ရေးအားနည်းချက်များ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုမရှိခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ခလစာနည်းပါးမှုနှင့် အပြန်အလှန်ထိန်းကျေုာင်းမှုအားနည်းခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

သန့်ရှင်းသောအစိုးရ

    အဂတိလိုက်စားမှုသည် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်းနှင့် လိမ်လည်ခြင်းတို့မှသည် လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အလွန်ကြီးမားသော အသွင်ပြောင်းလဲမှုကို ဖြစ်စေသည်အထိ လွှမ်းမိုးသက်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။ အစိုးရဌာနများတွင် အဂတိလိုက်စားမှုများ ဖြစ်ပွားခြင်းသည် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိရောက်မှုမရှိခြင်း၊ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုများ လျော့နည်းလာစေခြင်းနှင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်များပိုမိုကုန်ကျစေခြင်း စသည်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဖြစ်ထွန်းရန်  အဂတိလိုက်စားမှုကို တွန်းလှန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် ခိုင်မာအားကောင်းသည့် သန့်ရှင်းသောအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးရန်  နိုင်ငံတကာက သဘောပေါက်လာခဲ့ကြပါသည်။

အဂတိလိုက်စားမှုဆိုသည်မှာ

    ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး စတုတ္ထအကြိမ်အထိ ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွင် အဂတိလိုက်စားမှု၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ပုဒ်မ ၃(က)(၁) တွင် “မည်သူမဆို ရာထူးတာဝန်ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ တစ်စုံတစ်ရာကို ပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်အညီ ပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်စေရန် သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်သော အခွင့်အရေးကို ပေးရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်ခွင့်မရှိသော အခွင့်အရေးကိုပေးရန် သို့မဟုတ် ဥပဒေနှင့်အညီ ရထိုက်သောအခွင့်အရေးကို မမှန်မကန် ပိတ်ပင်ရန်အတွက် တံစိုးလက်ဆောင်ကို တစ်ဦးတစ်ယောက် အား ပေးခြင်း၊ ပေးရန်အားထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ထံမှ လက်ခံခြင်း၊ ရယူခြင်းနှင့် ရယူရန် အားထုတ်ခြင်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း” ဟု လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၃(က)(၂) တွင် “ မည်သူမဆို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်း၏ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို ကိုင်တွယ်စီမံ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တောင်းခံခြင်း၊ ရယူခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိသော သဘောတူစာချုပ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရာတွင်ဖြစ်စေ တည်ဆဲဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျက် နိုင်ငံတော်၏ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိခိုက်နစ်နာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေခြင်း” ဟုလည်းကောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။

အဂတိပုံစံများ

    အဂတိလိုက်စားမှုပုံစံများသည် အမျိုးအစားများစွာရှိသော်လည်း နိုင်ငံအများစုတွင် ဖြစ်ပွားသော အဓိကအဂတိလိုက်စားမှုများမှာ အသေးစားအဂတိလိုက်စားမှု၊ အကြီးစားအဂတိလိုက်စားမှုနှင့် နိုင်ငံရေးအဂတိလိုက်စားမှုတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစားအဂတိလိုက်စားမှုများသည် အစိုးရဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အများပြည်သူနှင့်ထိတွေ့ပြီး ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပေးအပ်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး အဂတိလိုက်စားသည့် ငွေကြေးပမာဏနည်းပါးပါသည်။ ငွေကြေးပမာဏ အနည်းငယ်ဖြင့် မိမိ၏မိတ်ဆွေများအား အလုပ်အကိုင်ခန့်အပ်ခြင်းများသည်လည်း အသေးစားအဂတိလိုက်စားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးပမာဏနည်းပါးသော်လည်း အများပြည်သူများနှင့် ထိတွေ့မှုများပြားကာ အဂတိလိုက်စားမှု၏ဆိုးကျိုးဒဏ်ကို ပြည်သူလူထုမှ တိုက်ရိုက်ခံစားရသည်။ နိုင်ငံတော်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏမှာ များပြားခြင်းမရှိသော်လည်း အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော အသေးစားအဂတိလိုက်စားမှုများ၏  ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ် ဝန်ထမ်းများ၏ ပင်ကိုယ်ကျိုးစားလိုစိတ်များ ဆုံးရှုံးစေခြင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တပျက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး အစိုးရ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေကာ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

အကြီးစားအဂတိ

    အကြီးစားအဂတိလိုက်စားမှုဆိုသည်မှာ အဆင့်မြင့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားပြု၍ ပြည်သူများ၏ အကျိုးအတွက် အသုံးပြုမည့်အသုံးစရိတ်များမှ အကျိုးအမြတ်ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်မှ ဆုံးရှုံးရသည့်ငွေကြေးပမာဏ ကြီးမားကာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပြည်သူများအပေါ် ဆိုးရွားစွာ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးအတွက် ဆေးရုံများတည်ဆောက်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း စသည်တို့အတွက် ခွဲဝေချထားသော ရန်ပုံငွေများအား ခိုးယူခြင်းနှင့် အရည်အသွေးမမီသော အခြေခံအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ခြင်း စသည်တို့သည် အကြီးစားအဂတိလိုက်စားမှုများပင် ဖြစ်သည်။ အကြီးစားအဂတိလိုက်စားမှုများဖြစ်ပေါ်ပါက အဂတိ လိုက်စားမှုပြုလုပ်သော အဆင့်မြင့်အရာရှိများအနေဖြင့် ဥပဒေပြုရေး နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာများကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို တရားဝင်ဖြစ်စေရန်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အားနည်း သွားစေရန် ပြုလုပ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြပါသည်။ အချို့သောနိုင်ငံများတွင်မူ အစိုးရအဖွဲ့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိမိတို့အစိုးရအဖွဲ့မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၏ အကြီးစားအဂတိလိုက်စားမှု များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးတရားစွဲဆိုလိုသည့်စိတ်ဆန္ဒ မရှိခြင်းကြောင့်  အများအားဖြင့် ၎င်းအဂတိ လိုက်စားမှုများသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူခံရခြင်းမှ လွတ်ကင်းနေလေ့ရှိသည်။ အကြီးစားအဂတိ လိုက်စားမှုများသည် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများမှ ပြုလုပ်သော အဂတိလိုက်စားမှုများဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုများအပေါ် ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်မှု ကျဆင်းလာစေပါသည်။ ၎င်းအပြင် ခိုင်မာအားကောင်းသော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များနှင့် သန့်ရှင်းသော စီးပွားရေးစနစ်ကို ပျက်စီးစေခြင်း နှင့်အားနည်းစေခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် မညီမျှမှုများကို ပိုမိုဖြစ်ပွားစေခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အကြီးစား အဂတိလိုက်စားမှုသည် ယနေ့ခေတ်တွင် မဖြေရှင်းနိုင်သေးသည့် တရားဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု ကြီးမားခြင်းနှင့် ရံဖန်ရံခါ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့် အဆိုပါ အဂတိလိုက်စားမှု အမျိုးအစားအား နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ပူးပေါင်း၍ တာဝန်ခံဖြေရှင်းကြရန် လိုအပ်ပါသည်။

နိုင်ငံရေးအဂတိ

    နိုင်ငံရေးအဂတိလိုက်စားမှုဆိုသည်မှာ သာမန်အားဖြင့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် နိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားသည့် အစိုးရအရာရှိများနှင့် နိုင်ငံရေးအရဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်နိုင်သူများ၏ အဂတိလိုက်စားမှုဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်သော်လည်း အချို့သော နိုင်ငံရေးအဂတိ လိုက်စားမှုများတွင် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်များအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် “မဲဝယ်ယူမှုများ”၊ “မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအတွက် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ယူခြင်း”နှင့်  “ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုများ” အပြင် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် “သိမ်မွေ့သောပုံစံများဖြင့် မမှန်မကန် ဩဇာလွမ်းမိုးမှုများ” လည်း ရှိပါသည်။ အချို့သောနိုင်ငံရေးသမားများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအာဏာ ရရှိလာပြီးနောက် အဂတိလိုက်စားမှုများ ကျူးလွန်ကာ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ၎င်းတို့လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲ၍ ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များအပေါ် အခွင့်အရေးမဲ့စေရန် ဆောင်ရွက်မှုများအထိ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းအပြင် အဆိုပါနိုင်ငံရေး သမားများသည် အဂတိလိုက်စားမှုတွင် နေသားကျလာသည့်အခါ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများ စောင့်စည်းမှုတွင် လျော့နည်းလာပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူအတွက် လွန်စွာကြီးမားသော အန္တရာယ် ဖြစ်လာစေသည်။ 

    ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသည်ဟုဆိုသော နိုင်ငံများတွင် အဂတိလိုက်စားမှုများရှိခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အားနည်းစေခြင်း၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုတို့အား လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမှုသည် နိုင်ငံရေးဩဇာအာဏာကို ကျဆင်းစေပြီး  လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ အာဏာအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေကာ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားအပေါ် ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်သည်ကို သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ 

    ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မည့် အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် တာဝန်ယူမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုများရှိပါက အများပြည်သူ၏ ယုံကြည်မှုရရှိလာခြင်းနှင့် တရားဝင်ဖြစ်မှု တိုးတက်လာနိုင်ပြီး ပြည်သူအများ ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံသားများ ပူးပေါင်းပါဝင်လာမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊ ပိုမိုတာဝန်ခံမှုရှိသောအစိုးရတစ်ရပ် ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုများအား ဖော်ထုတ်၍အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရပါမည်။ အဂတိလိုက်စားမှုမရှိလျှင် အများပြည်သူဆိုင်ရာနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားလာပြီး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခွင့်သာသော အနေအထားများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။

နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး

    နိုင်ငံတော်တွင် သန့်ရှင်းသောအစိုးရနှင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များ ပိုမိုဖြစ်ထွန်း လာစေရေးနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုကြောင့် နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ထိခိုက်နစ်နာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးအတွက် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို ပြည်သူများသို့အသိပညာပေးခြင်း၊ တားဆီးကာကွယ်ခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူခြင်း စသည့် နည်းလမ်းသုံးသွယ်ဖြင့် အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူခြင်းအပိုင်းတွင်လည်း ရာထူးကြီး/ငယ်ခွဲခြားခြင်း၊ ငွေကြေးပမာဏ အနည်း/အများ ခွဲခြားခြင်းများမရှိဘဲ ဘက်လိုက်ခြင်းကင်းစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဓိကအထောက်အကူ ဖြစ်စေသည့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှု ပိုမိုအောင်မြင်စွာ ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် ပြည်သူများအနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။ အဂတိပယ်ခွာ ပြည်သာယာမည်မှာ သေချာ လှပါသည်။


( အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လတွင် ထုတ်ဝေသော အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး တက္ကသိုလ်အဆင့် ရည်ညွှန်းစာစောင်(၁) ကို ကိုးကားပါသည်။ )

ကလောင်အမည်  -  မောင်မင်းဇံ