၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ တိုင်ကြားစာများအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

  • Thu, 6 February 2020
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ တိုင်ကြားစာများအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-