ဒုတိယစုံစမ်းရေးမှူး၊ လက်ထောက်စုံစမ်းရေးမှူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

  • Sat, 18 January 2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး

နေပြည်တော်

ဒုတိယစုံစမ်းရေးမှူး၊ လက်ထောက်စုံစမ်းရေးမှူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

(၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်  ၆  ရက်)

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ    ၁၅  ရက်)


၁။      အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယစုံစမ်းရေးမှူး ရာထူး(၂၅)နေရာလက်ထောက်စုံစမ်းရေးမှူးရာထူး(၃၀)နေရာနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး  ရာထူး(၈၀)နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများအား လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စိတ်အခြေအနေ စစ်ဆေးခြင်းများကို ၂၅-၁၁-၂၀၁၉  ရက်နေ့မှ ၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ  ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရာထူးနေရာအလိုက် ရွေးချယ်ခံရသူ(၁၃၅)ဦး၏ ခုံအမှတ် များအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်-

          (က) ဒုတိယစုံစမ်းရေးမှူး ။    ဒစ-(၅၀)၊ (၅၈)၊ (၇၂)၊ (၉၂)၊ (၁၀၁)၊ (၁၃၇)၊(၁၃၈)၊ (၁၇၃)၊ (၁၈၈)၊ (၂၁၆)၊ (၂၁၇)၊ (၂၂၉)၊ (၂၄၈)၊ (၂၅၃)၊ (၂၅၇)၊ (၂၉၄)၊ (၃၃၁)၊ (၃၃၇)၊ (၃၆၆)၊ (၃၇၂)၊ (၄၃၄)၊ (၄၄၇)၊ (၆၁၅)၊ (၆၃၅)၊ (၆၈၇)၊

          (ခ)   လက်ထောက်စုံစမ်းရေးမှူး ။     လစ-(၂)၊ (၃၃)၊ (၃၅)၊ (၄၁)၊ (၅၉)၊ (၆၁)၊ (၆၂)၊ (၇၁)၊ (၇၅)၊ (၈၂)၊ (၈၃)၊ (၈၄)၊ (၈၇)၊ (၈၉)၊ (၉၀)၊ (၉၆)၊ (၁၀၂)၊ (၁၀၆)၊ (၁၀၈)၊ (၁၁၅)၊ (၁၁၇)၊ (၁၂၉)၊ (၁၄၀)၊ (၁၄၁)၊ (၁၄၄)၊ (၁၄၉)၊ (၁၅၄)၊ (၁၆၁)၊ (၁၆၄)၊(၁၆၈)

          (ဂ)   ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး ။     ဒု-လ/ထဦးစီး-(၅)၊ (၁၃)၊ (၂၁)၊ (၂၂)၊ (၂၃)၊ (၂၈)၊ (၄၄)၊ (၄၅)၊ (၅၆)၊ (၆၀)၊ (၆၁)၊ (၆၅)၊ (၇၀)၊ (၁၂၁)၊ (၁၂၅)၊ (၁၂၈)၊ (၁၄၂)၊ (၁၄၆)၊ (၁၄၇)၊ (၁၅၉)၊ (၁၈၀)၊ (၁၈၄)၊ (၁၈၆)၊ (၁၉၅)၊ (၂၁၂)၊ (၂၂၄)၊ (၂၂၅)၊ (၂၃၀)၊ (၂၃၂)၊ (၂၃၅)၊ (၂၄၁)၊ (၂၅၁)၊ (၂၅၆)၊ (၂၅၉)၊ (၂၆၁)၊ (၂၇၀)၊ (၃၀၉)၊ (၃၂၄)၊ (၃၄၃)၊ (၃၄၄)၊ (၃၅၁)၊ (၃၇၂)၊ (၃၇၄)၊ (၃၈၉)၊ (၃၉၃)၊ (၃၉၅)၊ (၄၀၃)၊ (၄၁၅)၊ (၄၂၁)၊ (၄၂၈)၊ (၄၃၄)၊ (၄၃၉)၊ (၄၅၅)၊ (၄၇၅)၊ (၄၈၃)၊ (၅၁၄)၊ (၅၂၁)၊ (၅၅၂)၊ (၅၆၇)၊ (၆၀၆)၊ (၆၁၂)၊ (၆၁၈)၊ (၇၀၀)၊ (၇၆၇)၊ (၇၇၇)၊ (၈၀၂)၊ (၈၂၅)၊ (၈၅၂)၊ (၈၇၄)၊ (၈၉၂)၊ (၈၉၃)၊ (၉၂၀)၊ (၉၂၅)၊ (၉၆၀)၊ (၉၉၅)၊ (၁၀၁၁)၊ (၁၀၅၆)၊ (၁၀၈၃)၊ (၁၀၉၂)၊ (၁၀၉၅)၊                                            

၂။       အဆိုပါ ရွေးချယ်ခံရသူများသည် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ နေပြည်တော်သို့ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက်(ကြာသပတေးနေ့) နှင့် ၃၁-၁-၂၀၂၀ ရက် (သောကြာနေ့) ရုံးချိန်ထက်နောက်မကျစေဘဲ သတင်းပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည် -

          (က)    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း/မိတ္တူ)

          (ခ )    တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲ့လက်မှတ် (မူရင်း/မိတ္တူ)

          (ဂ )    အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား(မူရင်း)

          (ဃ)    ၁ လက်မ x ၁.၂၅ လက်မ အရွယ်အစားရှိ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၁၀)ပုံ                       

၃။      ကော်မရှင်ရုံး၊ နေပြည်တော်သို့ သတ်မှတ်ထားသော နေ့ရက်တွင် လာရောက်သတင်းပို့ရန် ပျက်ကွက်သူများနှင့် ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော ကတိဝန်ခံချက်ပုံစံတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုနိုင်သောသူများ၏ ရာထူးနေရာများ၌ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေ ၂၀ (င) (၉)အရ ဝန်ထမ်းရွေးချယ် ခန့်ထားရေး အရန်စာရင်းရှိ အမှတ်အများအနည်းအလိုက် တန်းစီဇယား အမှတ်စဉ်များအတိုင်း အစားထိုးဖြည့်စွက် ရွေးချယ်ခန့်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၄။      ကော်မရှင်ရုံးတွင် သတင်းပို့ပြီးသူများသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုရှိ/မရှိ ဆေးစစ်ဆေးမှု ခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။      အဆိုပါ ရာထူးနေရာအလိုက်ရွေးချယ်ခံရသူ(၁၃၅)ဦး၏ ခုံအမှတ်များအား ဌာန၏ Website ဖြစ်သော www.accm.gov.mm နှင့် Facebook Page  : ACC Myanmar တို့တွင် ကြေညာပေးထား မည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက နေပြည်တော်၊ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ စီမံရေးရာဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်မှုဌာန၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၈၁၀၃၂၇၂ သို့ ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Download=>ဒုတိယစုံစမ်းရေးမှူး.pdf

Download=>လက်ထောက်စုံစမ်းရေးမှူး.pdf

Download=>ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး.pdf