သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

  • Thu, 20 June 2019

မြို့နယ်တစ်ချို့တွင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ အမည်ခံလျက် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများသည် ဤကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိသည့်အပြင် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့်လည်း အကျုံးဝင်မှု မရှိပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။