တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှု

 

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ အောက်တိုဘာလအထိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ

နှစ်အလိုက်တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှု

 

၂၀၁၉

-

၈၁၇၂

 

 

၂၀၁၈

-

၁၀၅၄၃

 

 

၂၀၁၇

-

၂၀၁၄

 

 

၂၀၁၆

-

၇၁၀

 

၂၀၁၅

-

၉၈၃

 

၂၀၁၄

-

၉၆၈

  

 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ အောက်တိုဘာလအထိ ရောက်ရှိသည့် တိုင်ကြားစာ ၈၁၇၂ စောင် နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စိစစ်ဆဲ လက်ကျန် ၆၁၀ စောင်၊ စုစုပေါင်း တိုင်ကြားစာ ၈၇၈၂ စောင်၏ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် လက်ခံရရှိမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

အမည်

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ အောက်တိုဘာလအထိ

(က)

နေပြည်တော်

၄၀၁

( ခ)

ကချင်ပြည်နယ်

၁၆၉

( ဂ)

ကယားပြည်နယ်

၂၇

(ဃ)

ကရင်ပြည်နယ်

၁၃၅

( င)

ချင်းပြည်နယ်

၆၅

( စ)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၇၃၆

(ဆ)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၁၁၉

( ဇ)

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၇၈၃

( ဈ)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၄၄၀

(ည)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၅၀၉

( ဋ)

မွန်ပြည်နယ်

၃၇၈

( ဌ)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၁၇၅၄

( ဍ)

ရခိုင်ပြည်နယ်

၂၃၄

( ဎ)

ရှမ်းပြည်နယ်

၄၁၅

(ဏ)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

၉၁၁

(တ)

စိစစ်ဆဲ

၇၀၆

 

စုစုပေါင်း

၈၇၈၂