၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၀--၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ ရောက်ရှိလာသော တိုင်ကြားစာများအပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

အကြောင်းအရာ

တိုင်ကြားစာ

(စောင်)

စုစုပေါင်း

(စောင်)

ရာခိုင်

နှုန်း

၁။

အရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

 

၁၄၃၁၁

၉၁.၅ %

(က)

စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း

၁၀၃

 

 

(၁)

အရေးယူဆောင်ရွက်သည့်တိုင်ကြားစာ

၆၃

 

 

(၂)

ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသည့် အထောက်အထား စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခြင်း မရှိသည့် တိုင်ကြားစာ

 

 

(၃)

အရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးကိစ္စဖြစ်၍ ထပ်မံ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသည့် တိုင်ကြားစာ

 

 

(၄)

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ဆဲ

၃၁

 

 

( )

ကြိုတင်ထောက်လှမ်းစုံစမ်းခြင်း

၁၀၉

 

 

()

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း

၂၄၆၇

 

 

(၁)

ပြန်ကြားချက် တောင်းသည့် တိုင်ကြားစာ

၂၄၄၇

 

 

(၂)

ပြန်ကြားချက် တောင်းခံခြင်း မရှိသည့် တိုင်ကြားစာ

၂၀

 

 

()

ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ပြည်သူများထံ အကြံပြုပြန်ကြားခြင်း

၇၈၈၄

 

 

( င)

ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်အကျုံးဝင်မှုမရှိခြင်း

၃၇၄၇

 

 

(၁)

အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်များထံ လိပ်မူ တိုင်ကြားခြင်း

 

 

(၂)

တရားရုံး ရင်ဆိုင်စစ်ဆေးဆဲကိစ္စအား တိုင်ကြားခြင်း

၂၄၇

 

 

(၃)

အရေးကြီးသော သက်သေခံချက် တစ်စုံတစ်ရာ ပါဝင်မှု မရှိခြင်း

၅၀၂

 

 

(၄)

အကြိမ်ကြိမ် တိုင်ကြားသော်လည်း အရေးကြီးသော သက်သေခံချက် အသစ် ထပ်မံမပါရှိခြင်း

၄၂၆

 

 

(၅)

တိုင်ကြားသူအကြောင်းအရာ မပါသော ပစ်စာ

၁၇၅

 

 

(၆)

မိတ္တူပေးပို့သည့် တိုင်ကြားစာ

၂၁၇၀

 

 

(၇)

အကြောင်းပြန်ကြားချက် ရရှိပြီး တိုင်ကြားစာ

၁၁၈

 

 

(၈)

ဥပဒေ မပြဋ္ဌာန်းမီက ကိစ္စအား တိုင်ကြားခြင်း

၁၀၁

 

 

၂။

ဆောင်ရွက်ဆဲ

 

၁၃၃၅

. %

 

စုစုပေါင်း

 

၁၅၆၄၆

 

 

                                   ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၀-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့ထိ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည့်

                                              အမှုတွဲ (၆၃)မှု၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု စာရင်း

စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည့် အမှုတွဲပေါင်း

 

(၆၃)မှု

စဉ်

အကြောင်းအရာ

အမှုတွဲပေါင်း

လူဦးရေ

၁။

တရားစွဲဆိုခဲ့သည့်အမှုပေါင်း

၃၇ မှု

၁၀၆ ဦး

၂။

အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀(ခ) ဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူမှု

၁၈ မှု

၁၀၉ ဦး

၃။

သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူရန်အကြောင်းကြားခြင်း

၈ မှု

၄၃ ဦး

 

စုစုပေါင်း

၆၃ မှု

၂၅၈ ဦး

 

 

 

 

 

တရားစွဲတင်ပို့မှု

 

(၃၇)မှု

တရားစွဲတင်သည့် ဦးရေ

 

(၁၀၆)ဦး

စဉ်

ပုဒ်မ

တရားစွဲဆို

ခံရသူ

မှတ်ချက်

၁။

အဂတိ ၅၅

၂  ဦး

(၂)ဦးအား တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

၂။

အဂတိ ၅၅/၆၃

၃  ဦး

(၃)ဦးအား တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

၃။

အဂတိ ၅၆

၇၃ ဦး

(၅၆)ဦးအား တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

(၁၆)ဦးအား ကျင့် ၅၁၂ အရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

( ၁)ဦးအား ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်ကျခံစေခဲ့ပါသည်။

၄။

အဂတိ ၅၆/၆၃

၁၉ ဦး

(၁၈)ဦးအား တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

( ၁)ဦးအား ထောင်ဒဏ် (၄)နှစ်ကျခံစေခဲ့ပါသည်။

၅။

အဂတိ ၅၇

၄ ဦး

(၂)ဦးအား တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

(၁)ဦးအား ကျင့် ၅၁၂ အရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၁)ဦးအား ထောင်ဒဏ် (၃)နှစ် ကျခံစေခဲ့ပါသည်။

၆။

အဂတိ ၅၇/၆၃

၂  ဦး

(၁)ဦးအား ကျင့် ၅၁၂ အရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၁)ဦးအား ထောင်ဒဏ် (၃)နှစ် ကျခံစေခဲ့ပါသည်။

၇။

အဂတိ ၅၉

၁  ဦး

(၁)ဦးအား တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

၈။

အဂတိ ၅၉/၆၃

၂  ဦး

( ၂)ဦးအား ကျင့် ၅၁၂ အရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

မှတ်ချက်။         ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ (၂၀)ဦးအား ကျင့် ၅၁၂ အရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀()အရ

သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများသို့ အရေးယူရန် အကြောင်းကြားသဖြင့် အရေးယူခြင်း

( ၁၀၉ )ဦး

စဉ်

ပြစ်ဒဏ်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၁။

စာဖြင့်သတိပေးခြင်း

၁၃

 

၂။

သတိပေးလက်မှတ်ရေးထိုး

 

၃။

နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်းခြင်း

၁၂

 

၄။

ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခြင်း

၂၅

 

၅။

လစာနှုန်းအတွင်း လစာလျှော့ချခြင်း

 

၆။

ရာထူးအဆင့်လျှော့ချခြင်း

 

၇။

ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးပေးလျော်စေခြင်း

-

 

၈။

ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း/တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း

 

၉။

ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်း

 

၁၀။

လျော့ပေါ့ပင်စင်ခံစားစေခြင်း

 

၁၁။

ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအရ အရေးယူခြင်း

 

၁၂။

အမှုထမ်းသက်လျော့ချခြင်း

 

၁၃။

အရေးယူရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကြောင်းကြားထားခြင်း

၃၀

 

 

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် တိုင်စာ (၂၄၆၇)စောင်

(က)     ပြန်ကြားချက်တောင်းခံသည့် လွှဲစာ                                              ၂၄၄၇ စောင်

( ခ)      ပြန်ကြားချက်တောင်းခံခြင်း မရှိသည့် လွှဲစာ                                      ၂၀ စောင်

 

                                         လွှဲပြောင်းတိုင်စာများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

စဉ်

အရေးယူဆောင်ရွက်မှု

ပြန်ကြားချက်

တောင်းသည့်လွှဲစာ

ပြန်ကြားချက်

တောင်းခံခြင်း မရှိသည့်လွှဲစာ

မှတ်ချက်

၁။

သတိပေးဆုံးမ ပြုလုပ်ခြင်း

၂၉

 

 

၂။

ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းအရအရေးယူခြင်း

၄၆၅

 

 

၃။

အမှုနှင့်သက်ဆိုင်သူများအားခေါ်ယူရှင်းလင်းခြင်း

၂၃၁

 

 

၄။

ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်း

၅၃၀

 

 

၅။

တရားရုံးတွင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းစေခြင်း

၁၄၈

 

 

၆။

တိုင်ကြားမှု မမှန်ကန်ခြင်းကြောင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်း

၃၃၅

 

 

၇။

သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ ဆောင်ရွက်ဆဲ ပြန်ကြားစာ

၅၈

-

 

 

ပေါင်း

၁၇၉၆

-

 

 

 

 

အခြားဌာနများသို့ လွှဲပြောင်းစာများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများမှ 

ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ ပြန်ကြားခြင်း

( ၈၁၂ )ဦး

စဉ်

ပြစ်ဒဏ်

ဦးရေ

မှတ်ချက်

၁။

စာဖြင့်သတိပေးခြင်း

၂၃၄

 

၂။

မှတ်တမ်းတင်သတိပေး

၂၀၅

 

၃။

နှစ်တိုးလစာရပ်ဆိုင်းခြင်း

၃၇

 

၄။

ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းခြင်း

၃၂

 

၅။

လစာနှုန်းအတွင်း လစာလျှော့ချခြင်း

၁၈

 

၆။

ရာထူးအဆင့်လျှော့ချခြင်း

၆၆

 

၇။

ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်း

၂၁

 

၈။

တာဝန်မှရပ်ဆိုင်းခြင်း

၃၈

 

၉။

ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်း

၂၉

 

၁၀။

ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး

၇၇

 

၁၁။

အမှုထမ်းသက်လျှော့ချခြင်း

၂၂

 

၁၂။

ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေအရအရေးယူခြင်း

 

၁၃။

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့်အရေးယူခြင်း

၂၆

 

၁၄။

ရဲအချုပ်ကျခြင်း

 

 

 

 

Related Blogs By Tags