- ‌ဌာနတွင်းဖွင့်လှစ်သည့်သင်တန်းများ (အရာထမ်း/အမှုထမ်း)

Published In: သင်တန်း Created Date: 2015-08-03 Hits: 936

နိုင်ငံတော်သမ္မတက ၇-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့၀င် များအား တွေ့ဆုံလမ်းညွှန်မှုပြုရာတွင် ၀န်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့ကျင့်မှုနှင့်တည်ဆောက်ပြီးမှသာ တာ၀န်ထမ်းဆောင် စေရန်ဟူသော ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကော်မရှင်၌ တာ၀န် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော အမြဲတမ်း၀န်ထမ်းများနှင့် နေ့စား၀န်ထမ်း များအား စိတ်ဓာတ်၊ ခံယူချက်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် ရုံးလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

သင်တန်းအမည်

သင်တန်းသား

ဦးရေ

သင်တန်းကာလ

မှတ်ချက်

မှ

ထိ

ရုံးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၄)

၁၅

၁၀-၁၁-၂၀၁၄

၂၁-၁၁-၂၀၁၄

ဖွင့်လှစ်ပြီး

ရုံးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၄)

၁၄

၂၄-၁၁-၂၀၁၄

၅-၁၂-၂၀၁၄

ဖွင့်လှစ်ပြီး

ရုံးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၄)

၂၆

၂၂-၁၂-၂၀၁၄

၂-၁-၂၀၁၅

ဖွင့်လှစ်ပြီး

ရုံးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၄)

၂၇

၅-၁-၂၀၁၅

၁၆-၁-၂၀၁၅

ဖွင့်လှစ်ပြီး

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၅)

၃၅

၂-၂-၂၀၁၅

၃-၄-၂၀၁၅

ဖွင့်လှစ်ပြီး

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၅)

၃၀

၁၁-၅-၂၀၁၅

၃-၇-၂၀၁၅

ဖွင့်လှစ်ပြီး

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၅)

၃၀

၁၃-၇-၂၀၁၅

၄-၉-၂၀၁၅

ဖွင့်လှစ်ပြီး

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၅)

၃၃

၁၄-၉-၂၀၁၅

၆-၁၁-၂၀၁၅

ဖွင့်လှစ်ပြီး

အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၅)

၁၈

၁၆-၁၁-၂၀၁၅

၈-၁-၂၀၁၆

ဖွင့်လှစ်ပြီး

၁၀

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၆)

၂၀

၁၆-၅-၂၀၁၆

၈-၇-၂၀၁၆

ဖွင့်လှစ်ပြီး

၁၁ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံသင်တန်း ၂၄ ၂၉-၈-၂၀၁၆ ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ ဖွင့်လှစ်ပြီး
၁၂

စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၇)

၁၆ ၃၀-၁-၂၀၁၇ ၂၄-၃-၂၀၁၇ ဖွင့်လှစ်ပြီး
၁၃ Organized Crime and Public Corruption {အမေရိကန်သံရုံးအစီအစဉ်ဖြင့် Federal Bureau of Investigation (FBI) မှ လာရောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း} ၃၀ ၁၅−၅−၂၀၁၇ ၂၆−၅−၂၀၁၇ ဖွင့်လှစ်ပြီး

 

Same In Category

Related Blogs By Tags