- ဗဟို၀န်ထမ်းတက္ကသိုလ်နှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများမွမ်းမံသင်တန်းသို့ ဆွေးနွေးဟောပြောမှုများ

Published In: ပညာပေးဆွေးနွေးမှု Created Date: 2015-08-03 Hits: 966

နိုင်ငံတော်သမ္မတ လမ်းညွှန်မိန့်ကြားချက်အရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က တာဝန်ယူ၍ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) နှင့် (အောက်မြန်မာပြည်) တို့၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သင်တန်းများတွင်လည်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း သွားရောက်ဆွေးနွေး ဟောပြောပို့ချခဲ့ပါသည် -

 

ဦးမြဝင်း

ဦးသန်းအောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး

စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)

၁၈-၈-၂၀၁၄

 

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

 

 

ဦးမြဝင်း

ဦးသန်းအောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)

၉-၂-၂၀၁၅

 

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

‌(အောက်မြန်မာပြည်)

 

 

ဦးမြဝင်း

ဦးသန်းအောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအထူး

မွမ်းမံသင်တန်း

၁၃-၂-၂၀၁၅

 

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ရုံးအမှတ်(၁၄)

 

 

ဦးမြဝင်း

ဦးသန်းအောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအထူး

မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)

၂၈-၃-၂၀၁၅

 

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ရုံးအမှတ်(၁၄)

 

 

‌ဒေါက်တာတိုက်စံ

ဦးသင်းမောင်

အဖွဲ့ဝင်

အဖွဲ့ဝင်

အရာရှိကြီးများမွမ်းမံသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၁)

၃၀-၃-၂၀၁၅

 

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

 

 

‌ဒေါက်တာတိုက်စံ

 

အဖွဲ့ဝင်

 

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး

စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)

၃-၇-၂၀၁၅

 

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

 

 

ဦးသန်းအောင်

 

အဖွဲ့ဝင်

 

အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)

၂၁-၉-၂၀၁၅

 

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

‌(အောက်မြန်မာပြည်)

 

 

ဦးအောင်လှိုင်စိုး

 

အဖွဲ့ဝင်

 

အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆)

၁၉-၂-၂၀၁၆

 

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

‌(အောက်မြန်မာပြည်)

 

 

ဦးနေဝင်း

 

အဖွဲ့ဝင်

 

တက္ကသိုလ် ဆရာ/ဆရာမများ

အထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၄)

၈-၃-၂၀၁၆

 

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

‌(အောက်မြန်မာပြည်)

 

၁၀

 

ဦးကျော်မြင့်

 

အဖွဲ့ဝင်

 

တက္ကသိုလ် ဆရာ/ဆရာမများ

အထူးမွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၁)

၉-၃-၂၀၁၆

 

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

 

၁၁

 

ဦးမြဝင်း

ဦးသန်းအောင်

ဥက္ကဋ္ဌ

အဖွဲ့ဝင်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး

စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)

၂၈-၆-၂၀၁၆

 

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

 

၁၂ ဦးအောင်လှိုင်စိုး အဖွဲ့ဝင်

အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇)

၁၈-၁၀-၂၀၁၆

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

‌(အောက်မြန်မာပြည်)

 
၁၃ ဦးနေဝင်း အဖွဲ့ဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မန်နေဂျာများနှင့် (၄)လပတ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ၁၅-၃-၂၀၁၇

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

(ရုံးချုပ်)

 
၁၄ ဦးစိုးတင့် အဖွဲ့ဝင်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး

စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)

၁၁−၇−၂၀၁၇

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

 
၁၅

ဦးဇော်ဝင်း

အဖွဲ့ဝင်

အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)

၁၃-၆-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

 
၁၆ ဦးဇော်ဝင်း အဖွဲ့ဝင်

အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁)

၆-၇-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

‌(အောက်မြန်မာပြည်)

 
၁၇ ဦးဇော်ဝင်း အဖွဲ့ဝင်

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂)

၁၄-၉-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

‌(အောက်မြန်မာပြည်)

 
၁၈

ဦးအောင်ကြည

ဦးစန်းဝင်း

ဥက္ကဋ္ဌ

အတွင်းရေးမှူး

သံရုံးအဓိကအကြီးအကဲသင်တန်း (Course for Deputy Chief of Mission.DCM) အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈)

၁၁-၁၀-၂၀၁၈

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

 
၁၉

ဦးဟန်ညွှန့်

အဖွဲ့ဝင်

အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄)

၃၁-၁၀-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)

 
၂၀ ဦးဇော်ဝင်း အဖွဲ့ဝင် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅)

၂၁-၁-၂၀၁၉ 

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)

 
၂၁ ဦးဟန်ညွှန့် အဖွဲ့ဝင် အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆင့်ပွားသင်တန်း(၁/၂၀၁၉) ၄-၃-၂၀၁၉ မှ ၈-၃-၂၀၁၉ ထိ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ 

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး(ဆက်သွယ်ရေး)

 

Same In Category

Related Blogs By Tags