- ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများသို့ အသိပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြောပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်မှု

Published In: ပညာပေးဆွေးနွေးမှု Created Date: 2015-01-12 Hits: 749

၁၂.၁.၂၀၁၅ ရက်နေ့မှ ၃.၆.၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ကော်မရှင်အဖွဲ့၀င်များသည် ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးဌာနအားလုံးသို့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် တားဆီး ကာကွယ်ရေးတို့အတွက် ဥပဒေရေးရာအသိပညာပေးဆွေးနွေးဟောပြောမှုနှင့် ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးဟောပြောပို့ချခဲ့ပါသည်-

စဉ်

ဝန်ကြီးဌာန

ပို့ချသူအမည်

ဆွေးနွေးသည့်ရက်စွဲ

တက်ရောက်သည့်ဦးရေ

 ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဒေါက်တာတိုက်စံ၊ဦးဆွန်ဒုတ်ကျင့်

၁၂-၁-၂၀၁၅

၀န်ထမ်း(၄၁၅)ဦး

 နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 ဦးစိုးတင့်၊ ဦးအောင်လှိုင်စိုး  

၁၃-၁-၂၀၁၅

၀န်ထမ်း(၁၆၀)ဦး

 နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဒေါ်‌မြတ်မြတ်စိုး၊ဦးကျော်မြင့်

၁၄-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၂၁၅)ဦး

 ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဦးသန်းအောင်၊ ဦးမောင်ရှိန်

၁၅-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၃၂၀)ဦး

 နေပြည်တော်ကောင်စီ

 ဦးစိုးတင့်၊ ဦးနေဝင်း

၁၆-၁-၂၀၁၅

၀န်ထမ်း(၃၈၂)ဦး

 သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဦးစိုးတင့်၊ ဦးသန်းအောင်

၁၉-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၂၄၇)ဦး

 သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန

 ဒေါက်တာတိုက်စံ၊ ဦးဆွန်ဒုတ်ကျင့်

၂၀-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၄၁၇)ဦး

 လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

 ဦးစိုးတင့်၊ ဦးအောင်လှိုင်စိုး

၂၁-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၂၇၅)ဦး

 မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဒေါ်မြတ်မြတ်စိုး၊ ဦးကျော်မြင့်

၂၂-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၃၂၀)ဦး

၁၀

 ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန

 ဦးသန်းအောင်၊ ဦးမောင်ရှိန်

၂၃-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၃၂၇)ဦး

၁၁

 ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဦးစိုးတင့်၊ ဦးနေ၀င်း

၂၆-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၁၃၀)ဦး

၁၂

 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 ဦးသန်းအောင်၊ ဦးအောင်လှိုင်စိုး

၂၇-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၃၅၆)ဦး

၁၃

 လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန

 ဒေါက်တာတိုက်စံ၊ ဦးဆွန်ဒုတ်ကျင့်

၂၈-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၂၅၀)ဦး

၁၄

 လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

 ဦးစိုးတင့်၊ ဦးသင်းမောင်

၂၉-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၄၂၁)ဦး

၁၅

 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန  

 ဒေါ်မြတ်မြတ်စိုး၊ ဦးကျော်မြင့်

၃၀-၁-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၃၄၆)ဦး

၁၆

 စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

 ဦးမောင်ရှိန်၊ ဒေါက်တာညီညီထွန်း

၂-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၂၅၇)ဦး

၁၇

 စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဦးမောင်ရှိန်၊ ဦးနေဝင်း

၃-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၄၃၁)ဦး

၁၈

 အားကစားဝန်ကြီးဌာန

 ဦးသန်းအောင်၊ ဦးအောင်လှိုင်စိုး

၄-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၄၉၂)ဦး

၁၉

 ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဒေါက်တာတိုက်စံ၊ ဦးဆွန်ဒုတ်ကျင့်

၅-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၉၅)ဦး

၂၀

 ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဦးစိုးတင့်၊ ဦးသင်းမောင်

၆-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၄၀၀)ဦး

၂၁

 သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာန

 ဒေါ်မြတ်မြတ်စိုး၊ ဦးကျော်မြင့်

၉-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၅၀၃)ဦး

၂၂

 ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

 ဦးမောင်ရှိန်၊ ဒေါက်တာညီညီထွန်း

၁၀-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၁၉၃)ဦး

၂၃

 ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဦးနေဝင်း၊ ဒေါ်သန်းသန်းရီ

၁၁-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၂၄၅)ဦး

၂၄

 အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန

 ဦးသန်းအောင်၊ ဦးအောင်လှိုင်စိုး

၁၃-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၃၀၀)ဦး

၂၅

 ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဒေါက်တာတိုက်စံ၊ ဦးဆွန်ဒုတ်ကျင့်

၁၆-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၁၄၈)ဦး

၂၆

 အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဦးစိုးတင့်၊ ဦးသင်းမောင်

၁၇-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၅၆၆)ဦး

၂၇

 ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဦးစိုးတင့်၊ ဦးကျော်မြင့်

၁၈-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၃၀၀)ဦး

၂၈

 လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

 ဦးမောင်ရှိန်၊ ဒေါက်တာညီညီထွန်း

၁၉-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၂၇၃)ဦး

၂၉

 သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာန

 ဦးနေဝင်း၊ ဒေါ်သန်းသန်းရီ

၂၀-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၃၂၆)ဦး

၃၀

 ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန

 ဦးကျော်ကျော်၊ ဦးသန်းအောင်

၂၃-၂-၂၀၁၅

ဝန်ထမ်း(၂၈၄)ဦး

၃၁  ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၁)  ဦးမောင်ရှိန် ၃-၆-၂၀၁၆

ဝန်ထမ်း(၁၁၂)ဦး

၃၂

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

ဦးဟန်ညွှန့်

၁၇-၇-၂၀၁၈  

Same In Category

Related Blogs By Tags