ပြည်တွင်းသင်တန်းများ တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း

Published In: သင်တန်း Created Date: 2019-10-02 Hits: 266

ပြည်တွင်းသင်တန်းများ တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

တက်ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းများ

မှ

ထိ

ဖွင့်လှစ်သည့်နေရာ

ဒေါ်ခိုင်သဉ္ဇာအောင်

အငယ်တန်းစာရေး

Basic Networking Course

၂၆-၁၂-၂၀၁၇

၈-၁-၂၀၀၈

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

ဒေါ်တင်တင်အောင်

ရုံးအုပ်

အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄၀)

၂၇-၁၁-၂၀၁၇

၁၉-၁-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)

ဒေါ်ခင်မေကျော်

အငယ်တန်းစာရေး

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၃)

၂၇-၁၁-၂၀၁၇

၁၉-၁-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)

ဦးလမင်းသူ

အငယ်တန်းစာရေး

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၃)

၂၇-၁၁-၂၀၁၇

၁၉-၁-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)

ဒေါ်မွန်မွန်အောင်

ဦးစီးအရာရှိ

အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၅၄)

၂၇-၁၁-၂၀၁၇

၁၆-၂-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်)

ဒေါ်အေးသူဇာ

အငယ်တန်းစာရေး

အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်

ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၂၉)

၁၁-၁၂-၂၀၁၇

၂၁-၂-၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စု

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

ဦးရဲထက်

ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး

English Language Training

for Government Officials

၅-၂-၂၀၀၈

၁၆-၃-၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

ဒေါ်ချယ်ရီလဲ့

ဦးစီးအရာရှိ

English Language Training

for Government Officials

၅-၂-၂၀၀၈

၁၆-၃-၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

ဒေါ်ရီရီသန့်

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

Linux System Administration

Course သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၀၈/၀၂/၁၇-၁၈)

၁၃-၂-၂၀၁၈

၂၃-၂-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၀

ဒေါ်မွန်မွန်အောင်

ဦးစီးအရာရှိ

Authentication and Digital

Signature Course

၂၆-၃-၂၀၁၈

၃၀-၃-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၁

ဦးမောင်ဇော်

စုံစမ်းရေးမှူး

ဒု-ရဲအုပ်လောင်းသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၉၄/၂၀၁၈)

၃၀-၄-၂၀၁၈

၂၆-၄-၂၀၁၉

ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

၁၂

ဦးသိန်းခိုင်

စုံစမ်းရေးမှူး

ဒု-ရဲအုပ်လောင်းသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၉၄/၂၀၁၈)

၃၀-၄-၂၀၁၈

၂၆-၄-၂၀၁၉

ရဲအရာရှိလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့

၁၃

ဒေါ်မွန်မွန်အောင်

ဦးစီးအရာရှိ

Linux Foundation Course

သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၀၄/၀၁/၂၀၁၈)

၂၁-၅-၂၀၁၈

၁-၆-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၄

ဒေါ်ကျော့ခိုင်ဆွေဦး

ရုံးအုပ်

အရာထမ်းငယ်အခြေခံ

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၂)

၇-၅-၂၀၁၈

၂၉-၆-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၁၅

သင်တန်းသား(၂၂)ဦး

အရာထမ်း/

အမှုထမ်း

အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး

မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း

၇-၅-၂၀၁၈

၂၁-၆-၂၀၁၈

ကော်မရှင်ရုံး သင်တန်းခန်းမ

၁၆

သင်တန်းသား(၅)ဦး

 

ငွေကြေးခဝါချမှု၊

မှုခင်းများအပေါ်

စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း၊

တရားစွဲဆိုခြင်း၊

ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း

၇-၆-၂၀၁၈

၈-၆-၂၀၁၈

နေပြည်တော် Thingaha Hotel

၁၇

သင်တန်းသား(၅)ဦး

 

ငွေကြေးခဝါချမှု၊

မှုခင်းများအပေါ်

စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း၊

တရားစွဲဆိုခြင်း၊

ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း

၁၁-၆-၂၀၁၈

၁၂-၆-၂၀၁၈

ရန်ကုန်မြို့

Jasmine Palace Hotel

၁၈

သင်တန်းသား(၅)ဦး

 

ငွေကြေးခဝါချမှု၊

မှုခင်းများအပေါ်

စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်း၊

တရားစွဲဆိုခြင်း၊

ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း

၁၄-၆-၂၀၁၈

၁၅-၆-၂၀၁၈

မန္တလေးမြို့

Hotel Mandalay

၁၉

သင်တန်းသား(၁၉)ဦး

အရာထမ်း/

အမှုထမ်း

Asset Declaration Training

၁၃-၆-၂၀၁၈

၁၄-၆-၂၀၁၈

ကော်မရှင်ရုံး သင်တန်းခန်းမ

၂၀

သင်တန်းသား(၂၅)ဦး

အရာထမ်း/

အမှုထမ်း

Risk Assessment in Public

Procurement Training

၂၀-၆-၂၀၁၈

၂၂-၆-၂၀၁၈

ကော်မရှင်ရုံး သင်တန်းခန်းမ

၂၁

ဒေါ်နှင်းဦးလွင်

အကြီးတန်းစာရေး

အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်

ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၃၀ )

၇-၅-၂၀၁၈

၁၂-၇-၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စု

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

၂၂

ဒေါ်ဇာဇာထွေး

အငယ်တန်းစာရေး

အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်

ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၃၀ )

၇-၅-၂၀၁၈

၁၂-၇-၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စု

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

၂၃

ဒေါ်ခင်မွန်ထွေး

အကြီးတန်းစာရေး

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၅)

၂၁-၅-၂၀၁၈

၁၃-၇-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၂၄

ဒေါ်အေးအေးနိုင်

ဦးစီးအရာရှိ

အရာထမ်းအခြေခံ

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅၅)

၃၀-၄-၂၀၁၈

၂၀-၇-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၂၅

ဦးစိုးမိုးထွဋ်

အကြီးတန်းစာရေး

Web Design HTML5 &

CSS3 Course

၁၆-၇-၂၀၁၈

၃၁-၇-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာန

၂၆

ဒေါ်ခင်မာမြင့်

ဌာနစိတ်မှူး

Microsoft Office Excel 2010

Training

၆-၈-၂၀၁၈

၁၇-၈-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာန

၂၇

ဦးစိုးမိုးထွဋ်

အကြီးတန်းစာရေး

Web Security Training

၁၆-၈-၂၀၁၈

၂၄-၈-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာန

၂၈

ဒေါ်ရီရီသန့်

ဒေါ်ချယ်ရီလဲ့

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

Myanmar National Portal

User Training

၂၀-၈-၂၀၁၈

၂၂-၈-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာန

၂၉

ဒေါ်မြမြစန်း

ဒေါ်နန်းချောစိန်

ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်

ဘတ်ဂျတ်ရေးဆွဲခြင်း

၁၀-၉-၂၀၁၈

၂၁-၉-၂၀၁၈

စီမံကိန်းနှင့်

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၃၀

သင်တန်းသား

(၁၈)ဦး

 

Mentoring Plan သင်တန်း

၉-၈-၂၀၁၈

၉-၁၁-၂၀၁၈

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး

ကော်မရှင်ရုံး၊ အဆောင်(၂)

၃၁

ဦးရဲထက်

ဒေါ်ချယ်ရီလဲ့

ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေး

မြှင့်တင်မှုသင်တန်း (English

Language Training for

Government Officials)

အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈)

၁၀-၉-၂၀၁၈

၁၆-၁၁-၂၀၁၈

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

၃၂

သင်တန်းသား

(၈၂) ဦး

 

အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၈)

၁-၁၀-၂၀၁၈

၅-၁၁-၂၀၁၈

အဂတိလိုက်စားမှု

တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး

၃၃

ဦးစိုးမိုးထွဋ်

အကြီးတန်းစာရေး

Basic Networking Course

သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၀၇/၀၂/၂၀၁၈)

၂၉-၁၀-၂၀၁၈

၈-၁၁-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၃၄

ဒေါ်ဇာဇာမို့အောင်

ရုံးအုပ်

Web Design HTML 5 &  CSS 3

Course သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၁၁/၀၁/၂၀၁၈-၂၀၁၉)

၅-၁၁-၂၀၁၈

၁၆-၁၁-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၃၅

ဒေါ်နီလာဝင်း

 

ဒေါ်ပြည့်ဖြိုးဇော်

 

ဦးထွန်းနိုင်အောင်

အကြီးတန်းစာရေး

 

အကြီးတန်းစာရေး

 

ဒုတိယစုံစမ်းရေးမှူး

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အမှတ်စဉ် (၆၁)

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အမှတ်စဉ် (၆၂)

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အမှတ်စဉ် (၆၃)

၅-၁၁-၂၀၁၈

၃၀-၁၁-၂၀၁၈

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၃၆

သင်တန်းသား(၂၈)ဦး

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း

(၅)ဦး

 

Forensic Accounting

Workshop

၁၂-၁၁-၂၀၁၈

၁၃-၁၁-၂၀၁၈

Hiton ဟိုတယ်

၃၇

သင်တန်းသား(၂၄)ဦး

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း

(၆)ဦး

 

Publicity and Public

Education Training

၁၂-၁၁-၂၀၁၈

၁၆-၁၁-၂၀၁၈

Hotel Royal ACE

၃၈

ကော်မရှင်ရုံးဝန်ထမ်း

(၃၀)ဦး

 

Focus Group Discussion on

revised Investigation Manual

၂၀-၁၁-၂၀၁၈

၂၀-၁၁-၂၀၁၈

Hotel Royal ACE

၃၉

​ဒေါ်ခင်မွန်ထွေး

လ/ထဦးစီးမှူး

အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်

ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

အမှတ်စဉ် (၂၃၁)

၇-၁၁-၂၀၁၈

၁၈-၁-၂၀၁၉

ပြည်ထောင်စု

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

၄၀

​ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း

စာရင်းကိုင်(၄)

အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်

ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

အမှတ်စဉ် (၂၃၁)

၇-၁၁-၂၀၁၈

၁၈-၁-၂၀၁၉

ပြည်ထောင်စု

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

၄၁

ဒေါ်ကေဇင်အောင်​

ဒု-ဦးစီးမှူး

Microsoft Office Excel 2010

Training

၁၀-၁၂-၂၀၁၈

၂၁-၁၂-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၄၂

​ဒေါ်ယဉ်မွှေး

ဒု-ဦးစီးမှူး

Authentication and Digital

Signature Course

သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၀၉/၀၁/၁၈-၁၉)

၂၄-၁၂-၂၀၁၈

၂၈-၁၂-၂၀၁၈

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၄၃

​ဒေါ်ဇာဇာမို့အောင်

ဦးစီးမှူး

အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အမှတ်စဉ် (၅၀)

၁၀-၁၂-၂၀၁၈

၃-၁-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၄၄

​ဒေါ်လှလှဝင်း

ဦးစီးမှူး

အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၅၁)

၁၀-၁၂-၂၀၁၈

၃-၁-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၄၅

​ဒေါ်ဇာဇာထွေး

ဒု-ဦးစီးမှူး

အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၅၂)

၁၀-၁၂-၂၀၁၈

၃-၁-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၄၆

ဒေါ်ခိုင်သဥ္ဇာအောင်

ဒေါ်အေးသူဇာ 

ဒေါ်အေးမြတ်မွန်

ဒု-လ/ထဦးစီးမှူး

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၆၅၊ ၆၆၊ ၆၇)

၁၀-၁၂-၂၀၁၈

၃-၁-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၄၇

ဒေါ်အေးမြတ်မွန်​

ဦးမျိုးသက်ပိုင်

ဦးလှိုင်ဘုန်းမြင့်

ဒေါ်ချယ်ရီလဲ့

ညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

လ/ထညွှန်ကြားရေးမှူး

ဦးစီးအရာရှိ

Singapore's Anti-Corruption

Strategies

၇-၁-၂၀၁၉

၁၁-၁-၂၀၁၉

မြန်မာ-စင်ကာပူ

အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း၊

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့။

၄၈

ဦးအောင်မျိုးကျော်

ဒု-ဦးစီးမှူး

VMware CIO Dialogue

Session ဆွေးနွေးပွဲ၊

VMware Training

သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၁၄/၀၁/၁၈-၁၉)

၂၃-၁-၂၀၁၉

၂၄-၁-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၄၉

​ဒေါ်နီလာဝင်း

လ/ထ ဦးစီးမှူး

Microsoft Office Excel 2010

Training

၂၈-၁-၂၀၁၉

၈-၂-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၅၀

ဒေါ်ခင်မွန်ထွေး

ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း

လ/ထ ဦးစီးမှူး

ဒု လ/ထ ဦးစီးမှူး

အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်

ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃၁)

၇-၁၁-၂၀၁၈

၁၈-၁-၂၀၁၉

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

နေပြည်တော်

၅၁

​သင်တန်းသား

(၁၅)ဦး

 

Mentoring Program for

investigation public finance

and procurement related

corruption

၂၅-၂-၂၀၁၉

၂၇-၂-၂၀၁၉

အဂတိလိုက်စားမှု

တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး

၅၂

ဒေါ်ခင်မာမြင့်

စာရင်းကိုင်-၂

အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၅၆)

၁၈-၂-၂၀၁၉

၁၅-၃-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၅၃

ဒေါ်နုသန္တာအောင်

ဦးစီးမှူး

Web Design HTML5 &

CSS 3 Course

၄-၃-၂၀၁၉

၁၉-၃-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၅၄

ဦးငွားဒွေ့ဆဲ

လ/ထ စုံစမ်းရေးမှူး

Data Analytics and Business

Intelligence Reporting for

Management Course

၂၅-၃-၂၀၁၉

၂၆-၃-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၅၅

ဒေါ်အေးမြတ်မွန်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

Anti-Corruption robustness

of Extractive Sector Training

၈-၄-၂၀၁၉

   

၅၆

ဦးအောင်မျိုးကျော်

ဒုတိယ ဦးစီးမှူး

Web Application Security for

Beginner Course

၂၉-၄-၂၀၁၉

၁၀-၅-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၅၇

ဒေါ်အိအိမွန်၊

ဒေါ်ဟေမာန်မြင့်

ဒု လ/ထ ဦးစီးမှူး

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇၀)

၂၉-၄-၂၀၁၉

၂၄-၅-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၅၈

ဦးစီးဌာန(၂)မှ

သင်တန်းသား

(၂၀)ဦး

 

Mentoring in relation to the

Investigation of bribery

offences

၁၃-၅-၂၀၁၉

၁၅-၅-၂၀၁၉

အဂတိလိုက်စားမှု

တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး

၅၉

ဒေါ်မွန်မွန်အောင်

ဦးစီးအရာရှိ

Windows servers

administration course-1

၁၃-၅-၂၀၁၉

၂၄-၅-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၆၀

ဒေါ်ဇာဇာထွေး

စာရင်းကိုင်(၃)

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇၆)

၂၇-၅-၂၀၁၉

၂၁-၆-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၆၁

သင်တန်းသား(၅၆)ဦး

 

အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)

၁၇-၆-၂၀၁၉

၅-၇-၂၀၁၉

အဂတိလိုက်စားမှု

တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး

၆၂

ဒေါ်နုသန္တာအောင်၊

ဒေါ်ဇာဇာမို့အောင်၊

ဦးအောင်မျိုးကျော်

ဦးစီးအရာရှိ

ဦးစီးမှူး

ဦးစီးမှူး

Responsive Web Design and

Java Script Course သင်တန်း

အမှတ်စဉ်(၀၁၁၃/၀၂/၁၈-၁၉)

၂၄-၆-၂၀၁၉

၁၂-၇-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၆၃

ဒေါ်ဖြူနှင်းလှိုင်

ဒု လ/ထ ဦးစီးမှူး

စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇၇)

၂၄-၆-၂၀၁၉

၁၈-၇-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၆၄

ဒေါ်ဇာဇာမို့အောင်

ဦးစီးမှူး

Microsoft Office 365 End User

Training သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၁၉/၀၁/၁၈-၁၉)

၂၉-၇-၂၀၁၉

၂၉-၇-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၆၅

ဒေါ်ကျော့ခိုင်ဆွေဦး

ဦးစီးအရာရှိ

Microsoft Office 365 End User

Training သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၁၉/၀၂/၁၈-၁၉)

၃၀-၇-၂၀၁၉

၃၀-၇-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၆၆

ဦးစိုးမွန်သူ

ဦးစီးမှူး

Microsoft Office 365 End User

Training သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၁၉/၀၃/၁၈-၁၉)

၃၁-၇-၂၀၁၉

၃၁-၇-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၆၇

ဒေါ်နန်းမြကြာခြည်

ဦးစီးအရာရှိ

Microsoft Office 365

Administrator Training

သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၁၈/၀၁/၁၈-၁၉)

၂၉-၇-၂၀၁၉

၃၀-၇-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၆၈

ဦးအောင်မျိုးကျော်

ဦးစီးမှူး

Microsoft Office 365

Administrator Training

သင်တန်းအမှတ်စဉ်

(၀၁၁၈/၀၂/၁၈-၁၉)

၃၁-၇-၂၀၁၉

၁-၈-၂၀၁၉

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၆၉

ဒေါ်ညိုညိုမြင့်

လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး

အဆင့်မြင့်စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉၉)

၆-၆-၂၀၁၉

၃-၉-၂၀၁၉

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော် သင်တန်းကျောင်း

၇၀

ဒေါ်လုလုအောင်

စာရင်းကိုင်-၁

အဆင့်မြင့်စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉၉)

၆-၆-၂၀၁၉

၃-၉-၂၀၁၉

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော် သင်တန်းကျောင်း

၇၁

ဒေါ်ဖြိုးဖြိုး

စာရင်းကိုင်-၂

အဆင့်မြင့်စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉၉)

၆-၆-၂၀၁၉

၃-၉-၂၀၁၉

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော် သင်တန်းကျောင်း

၇၂

ဒေါ်ခင်သီတာမြင့်

စာရင်းကိုင်-၂

အဆင့်မြင့်စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉၉)

၆-၆-၂၀၁၉

၃-၉-၂၀၁၉

ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော် သင်တန်းကျောင်း

၇၃

ဒေါ်ရီရီသန့်

လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး

အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃)

၁၃-၅-၂၀၁၉

၂၇-၉-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၇၄ ဒေါ်ခိုင်သဉ္ဇာမွန် ဦးစီးမှူး အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇၄) ၇-၁၀-၂၀၁၉ ၁-၁၁-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၇၅ ဒေါ်ဇင်မာဝင်း ဒုတိယဦးစီးမှူး အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇၅) ၇-၁၀-၂၀၁၉ ၁-၁၁-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၇၆ ဒေါ်အိအိဇော် ဒုတိယဦးစီးမှူး အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇၆) ၇-၁၀-၂၀၁၉ ၁-၁၁-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၇၇ ဒေါ်မြင့်မြင့်မော် လက်ထောက် ဦးစီးမှူး စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၈၂) ၇-၁၀-၂၀၁၉ ၁-၁၁-၂၀၁၉

ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်

(အထက်မြန်မာပြည်)

၇၈ ဒေါ်ဆွေဇင်အေး ဦးစီးအရာရှိ Strategies of Case management Challenges, Solution and Innovation  ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ ၁-၁၁-၂၀၁၉ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ-စင်ကာပူ သင်တန်းကျောင်း
၇၉ ဒေါ်ကျော့်ခိုင်ဆွေဦး ဦးစီးအရာရှိ Strategies of Case management Challenges, Solution and Innovation  ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ ၁-၁၁-၂၀၁၉ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ-စင်ကာပူ သင်တန်းကျောင်း

Same In Category

Related Blogs By Tags