ပြည်ပသင်တန်းများ တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း

Published In: သင်တန်း Created Date: 2019-10-02 Hits: 276

ပြည်ပသင်တန်းများ တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း

ပြည်ပသင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်း

စဉ်

အမည်

ရာထူး

တက်ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းများ

မှ

ထိ

ဖွင့်လှစ်သည့်နေရာ

ဦးကောင်းဇော်သန့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး သင်တန်း ၂၀၁၉ Anti-Corruption Training in 2019

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ချုံဂျူးမြို့၊ ဆေးဂျုံးမြို့

ဦးရဲထက်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

ဦးမျိုးလွင်ဦး

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

ဦးအေးမင်းသောင်း

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

ဦးမိုးနိုင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

ဒေါ်မာမာချို

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

ဒေါ်ဝင်းဝင်းခိုင်

လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှူး

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

ဒေါ်မွန်မွန်အောင်

လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှူး

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

ဒေါ်ပပထွေး

လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှူး

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

၁၀

ဦးကျော်ဝင်းထွေး

လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှူး

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

၁၁

ဒေါ်ဖြိုးအိစံ

ဦးစီးအရာရှိ

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

၁၂

ဒေါ်ရတနာဝင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

၁၃

ဦးအောင်မျိုးဟိန်း

ဦးစီးအရာရှိ

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

၁၄

ဦးကျော်စိုးထွန်း

ဦးစီးအရာရှိ

၃-၉-၂၀၁၉

၆-၉-၂၀၁၉

၁၅

ဦးကျော်စိုး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြန်လည်ရယူခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း

Anticorruption Series;

 Anti-Corruption and Asset Recovery

၉-၉-၂၀၁၉

၁၃-၉-၂၀၁၉

ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့

၁၆

ဦးအောင်ထူးမြင့်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

အစိုးရဌာနများတွင် ဖြစ်ပွားသည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း

Anticorruption Series;

 Public Corruption Course

၉-၉-၂၀၁၉

၁၃-၉-၂၀၁၉

ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့

၁၇

ဒေါ်ချယ်ရီလဲ့

လ/ထ ညွှန်ကြားရေးမှူး

အစိုးရဌာနများတွင် ဖြစ်ပွားသည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း

Anticorruption Series;

 Public Corruption Course

၉-၉-၂၀၁၉

၁၃-၉-၂၀၁၉

ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့

၁၈

ဦးစိန်တင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး

ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသင်တန်း

Anticorruption Series;

 Financial Investigation Course

၂၃-၉-၂၀၁၉

၂၇-၉-၂၀၁၉

ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့

၁၉ ဦးမျိုးသက်ပိုင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်း(course on Transparency and Good Governance in Public Policy) ၁၄-၁၀-၂၀၁၉ ၁၈-၁၀-၂၀၁၉ စင်ကာပူနိုင်ငံ
၂၀ ဦးရဲထက် ညွှန်ကြားရေးမှူး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း(Anti-Corruption Executive Programme-ACE Programme) ၁၄-၁၀-၂၀၁၉ ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ စင်ကာပူနိုင်ငံ

 

Same In Category

Related Blogs By Tags