ပြည်တွင်းသင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်း (အရာထမ်း၊အမှုထမ်း)အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် သင်ခန်းစာပို့ချမှုအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် သင်ခန်းစာပို့ချမှုအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဌာနတွင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သင်တန်းများ
၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဌာနတွင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် သင်တန်းများ
ပြည်တွင်းသင်တန်း တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း
ပြည်တွင်းသင်တန်း တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း
Attending to Foreign Trainings
Attending to Foreign Trainings
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး  အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ဆင်းပွဲကျင်းပ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ဆင်းပွဲကျင်းပ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်ခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်ခြင်း
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံသင်တန်း(Basic English Course)ဖွင့်လှစ်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံသင်တန်း(Basic English Course)ဖွင့်လှစ်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ သတင်းမီဒီယာအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ သတင်းမီဒီယာအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊  သတင်းမီဒီယာအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ သတင်းမီဒီယာအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) ဖွင့်လှစ်
အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၁) ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှု အခြေအနေ
အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၁) ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှု အခြေအနေ
အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၁) ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုအခြေအနေ
အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၁) ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုအခြေအနေ
Online Training on Financial Investigation သင်တန်းကျင်းပခြင်း
Online Training on Financial Investigation သင်တန်းကျင်းပခြင်း
UNODC မှ ဖွင့်လှစ်သည့် Training on Conducting Corruption Survey သင်တန်းသို့ တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း
UNODC မှ ဖွင့်လှစ်သည့် Training on Conducting Corruption Survey သင်တန်းသို့ တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း
“Training on Conducting Corruption Survey in Business Sector” သင်တန်းဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခြင်း
“Training on Conducting Corruption Survey in Business Sector” သင်တန်းဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခြင်း
UNODC မှ ဖွင့်လှစ်သည့် Mentoring on Conducting  Survey Training (Online Training) သင်တန်းသို့တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း
UNODC မှ ဖွင့်လှစ်သည့် Mentoring on Conducting Survey Training (Online Training) သင်တန်းသို့တက်ရောက်သည့် အမည်စာရင်း
Showing 1 to 15 of 40 (3 Pages)