၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ တိုင်ကြားစာ လက်ခံရရှိမှု

  • Mon, 10 February 2020

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ တိုင်ကြားစာ လက်ခံရရှိမှုအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-