တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှု

၁။     အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၁-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ကာလအတွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ထံ လိပ်မူပေးပို့သည့် တိုင်ကြားစာနှင့် မိတ္တူပေးပို့သည့် တိုင်ကြားစာ စုစုပေါင်း ၁၄၈၀၆ စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် တိုင်ကြားမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

            စဉ်       တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အမည်                      တိုင်ကြားစာအရေအတွက်

            (က)     နေပြည်တော်                                                                    ၅၂၆

            ( ခ)      ကချင်ပြည်နယ်                                                                 ၂၃၅

            ( ဂ)      ကယားပြည်နယ်                                                                  ၁၇

            (ဃ)     ကရင်ပြည်နယ်                                                                  ၁၉၄

            ( င)      ချင်းပြည်နယ်                                                                    ၁၀၆

            ( စ)      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး                                                    ၁၁၆၅

            (ဆ)     တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး                                                    ၂၀၆

            ( ဇ)      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး                                                          ၁၅၄၀

            ( ဈ)     မကွေးတိုင်းဒေသကြီး                                                        ၇၅၇

            (ည)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး                                                     ၂၄၂၆

            ( ဋ)     မွန်ပြည်နယ်                                                                      ၆၃၉

            ( ဌ)      ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး                                                     ၃၁၆၉

            ( ဍ)      ရခိုင်ပြည်နယ်                                                                   ၃၉၆

            ( ဎ)      ရှမ်းပြည်နယ်                                                                    ၆၉၆

            (ဏ)    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး                                                   ၁၆၃၀

            (တ)     စိစစ်ဆဲ                                                                           ၁၁၀၄

                        စုစုပေါင်း                                                                     ၁၄၈၀၆