- တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှုစာရင်း

Published In: တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှု Created Date: 2019-06-30 Hits: 1856

တိုင်ကြားစာလက်ခံရရှိမှုစာရင်း

၁။     အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး ဖွင့်လှစ်သည့် ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ ၃၀-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ကာလအတွင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ထံ လိပ်မူပေးပို့သည့် တိုင်ကြားစာနှင့် မိတ္တူပေးပို့သည့် တိုင်ကြားစာ စုစုပေါင်း ၁၅၆၄၆ စောင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် တိုင်ကြားမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

            စဉ်       တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အမည်                      တိုင်ကြားစာအရေအတွက်

            (က)     နေပြည်တော်                                                                    ၅၃၉

            ( ခ)      ကချင်ပြည်နယ်                                                                 ၂၄၉

            ( ဂ)      ကယားပြည်နယ်                                                                  ၁၉

            (ဃ)     ကရင်ပြည်နယ်                                                                  ၂၀၉

            ( င)      ချင်းပြည်နယ်                                                                    ၁၁၃

            ( စ)      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး                                                      ၁၂၂၅

            (ဆ)     တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး                                                      ၂၁၃

            ( ဇ)      ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး                                                            ၁၅၉၁

            ( ဈ)     မကွေးတိုင်းဒေသကြီး                                                          ၇၈၉

            (ည)     မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး                                                      ၂၅၆၃

            ( ဋ)     မွန်ပြည်နယ်                                                                       ၆၆၉

            ( ဌ)      ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး                                                        ၃၃၂၀

            ( ဍ)      ရခိုင်ပြည်နယ်                                                                     ၄၁၀

            ( ဎ)      ရှမ်းပြည်နယ်                                                                      ၇၁၆

            (ဏ)    ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး                                                      ၁၆၈၆

            (တ)     စိစစ်ဆဲ                                                                           ၁၃၃၅

                        စုစုပေါင်း                                                                      ၁၅၆၄၆

 

၂။     အထက်ဖော်ပြပါ ကော်မရှင်တွင် လက်ခံရရှိသည့် တိုင်ကြားစာများအား အကြောင်းကိစ္စရပ် အလိုက် စိစစ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်-

    စဉ်               တိုင်ကြားစာ အကြောင်းအရာ                                                      အရေအတွက်

(က)

အဂတိလိုက်စားကြောင်းဖော်ပြ တိုင်ကြားခြင်း

(တာဝန်ပေးခြင်းအပါအဝင်)

၁၀၃

( ခ)

စီမံခန့်ခွဲရေး/ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလွဲမှားဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၅၅၈

( ဂ)

မြေယာကိစ္စ (လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စ)

၂၃၁၈

(ဃ)

တရားစီရင်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စ

၂၂၄၃

( င)

ဌာန/ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စ

၅၉၄၄

( စ)

ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသော တိုင်ကြားစာ

၂၅

(ဆ)

အထွေထွေ

၁၁၂၀

( ဇ)

စိစစ်ဆဲ

၁၃၃၅

 

စုစုပေါင်း

၁၅၆၄၆

Related Blogs By Tags